Disclaimer

Algemene Voorwaarden Vrijwilligers en AED-beheerders HartslagNu

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, namen en betekenissen gebruikt tenzij anders aangegeven:

HartslagNu: interactief technisch platform om burgerhulpverleners met reanimatie- en AED-competenties te alarmeren en de overlevingskansen van een slachtoffer van een circulatiestilstand in hun directe omgeving te vergroten door in afwachting van de hulpdiensten alvast te starten met reanimeren.
Burgerhulpverlener: een persoon die met reanimatie- en AED-competenties is geregistreerd in de database van het alarmeringsplatform met de bedoeling om zich bij een acute circulatiestilstand beschikbaar te kunnen stellen om te starten met de reanimatie of AED-inzet.
AED-beheerder: iemand die een AED beheert en deze beschikbaar stelt voor het landelijke reanimatie oproepsysteem, door de AED aan te melden bij HartslagNu
Reanimatieadres: een locatie in de directe nabijheid van een gealarmeerde burgerhulpverlener van HartslagNu, waar zich een slachtoffer van acute circulatiestilstand bevindt.
AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is de Europese verordening die sinds 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt.

Artikel 1: Algemene doelstellingen en activiteiten van de organisatie

HartslagNu is een technisch platform waarbij burgerhulpverleners in hun arbeidstijd dan wel vrije tijd worden gealarmeerd op het moment dat er in hun directe woon-, leef- en/of werkomgeving een 112-melding is van een acute circulatiestilstand met de bedoeling om hulp te verlenen in afwachting van hulpdiensten en / of hulpdiensten te blijven ondersteunen. Het systeem kan via een pushbericht, spraakbericht, of sms-bericht een of meerdere aangesloten burgerhulpverleners alarmeren en vragen om reanimatie- / AED-hulp te verlenen. Een dergelijke oproep wordt volledig automatisch gedaan vanaf de centrale meldkamer, naar aanleiding van een 112-oproep. De alarmering kan zowel overdag als ’s nachts plaatsvinden, afhankelijk van de beschikbaarheid die je als burgerhulpverlener bij inschrijving aangeeft. 

De gemiddelde opkomsttijd van hulpdiensten verschilt van gebied tot gebied en kan oplopen naarmate regio’s dunner bevolkt zijn. Direct of binnen enkele minuten al starten met reanimatie en AED-inzet kan de overlevingskans van een slachtoffer vergroten. Het alarmeringssysteem van HartslagNu spaart kostbare tijd uit. Dit wordt bereikt doordat een burgerhulpverlener met reanimatie- en AED-competenties wordt opgeroepen om te starten met reanimeren en/of AED-inzet in afwachting van de komst van de professionele hulpdiensten.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de registratie, alarmering en activiteiten van iedere burgerhulpverlener of AED-beheerder die zich inschrijft in het HartslagNu platform.

Artikel 3: Intellectueel Eigendom
Na registratie mag je jezelf profileren als HartslagNu burgerhulpverlener / AED-beheerder mits bijdragend aan het algemeen maatschappelijk belang op het gebied van de bevordering van burgerhulpverlening bij een acute circulatiestilstand. De intellectuele eigendomsrechten en het gebruiksrecht van het merk HartslagNu zijn en blijven in bezit (eigendom) van Stichting HartslagNu.

Artikel 4: Privacy

 1. Om je als burgerhulpverlener of AED-beheerder in te schrijven kun je jezelf registreren via de website van HartslagNu, waarbij bepaalde persoonsgegevens worden gevraagd. HartslagNu behandelt alle persoonsgegevens in jouw profiel op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de geldende (Europese) wet- en regelgeving, zoals de AVG. 
 2. Op alle inschrijvingen in het Hartslagnu Platform is ons privacyreglement van toepassing.
 3. We vragen en verwerken uitsluitend informatie die nodig is om onze diensten te kunnen leveren, ontwikkelen en verbeteren, waarbij we de AVG naleven.
 4. De aard van de persoonsgegevens die wij verwerken, de manier waarop wij dat doen en de manier waarop wij deze informatie beschermen tegen verkrijging door derden hebben wij zorgvuldig vastgelegd, zoals is uitgelegd in ons Privacyreglement.
 5. HartslagNu heeft in een aantal veiligheidsregio’s een partnerschap met regionale organisaties, die zich inzetten voor het algemeen belang, zoals HartslagNu dat ook doet. HartslagNu is gerechtigd om het beheer van jouw inschrijving geheel of ten dele uit te besteden aan een partnerorganisatie, mits HartslagNu in jouw regio een overeenkomst met een partnerorganisatie heeft.
 6. Partnerorganisaties hebben dezelfde verplichtingen als HartslagNu en sluiten daartoe een partnerovereenkomst waarin zij verklaren dat zij alle wettelijke bepalingen in acht nemen, die voortkomen uit (Europese) wet- en regelgeving.
 7. Partnerorganisaties hebben een ‘beheerdersaccount’ met beperkte toegangs- en beheerrechten tot selecte gegevens uit het burgerhulpverlenersbestand van HartslagNu. Binnen deze digitaal afgeschermde omgeving voeren zij alleen de voor het partnerschap noodzakelijke beheertaken uit, in overeenstemming met het doel waarvoor jij je gegevens ter beschikking hebt gesteld en uitsluitend voor de eigen regio.
 8. HartslagNu zorgt ervoor dat derden waarmee geen partnerovereenkomst is gesloten jou als burgerhulpverlener niet persoonlijk kunnen identificeren.
 9. Bij jouw aanmelding als burgerhulpverlener verifiëren en verwerken wij jouw gegevens. Dit geldt ook voor de door jou opgegeven diploma’s. Je moet hierbij denken aan bijvoorbeeld (de geldigheid van) jouw BHV-certificaat en / of van jouw EHBO- / reanimatiecursus, of nazorg en ondersteuning als je bent ingezet voor burgerhulpverlening.
 10. Bij je registratie in het HartslagNu platform geef je jouw beschikbaarheidstijden (of die van je AED) aan. Deze informatie is nodig om de juiste burgerhulpverleners op te roepen. Door jou opgegeven locatiegegevens (en bij gebruik van de App, de automatisch verwerkte GPS-locatiegegevens) zorgen ervoor dat alléén burgerhulpverleners die in de directe omgeving van de reanimatie- en AED-inzet zijn, gealarmeerd worden. 
 11. De app van HartslagNu, die je als je bij HartslagNu bent ingeschreven op jouw smartphone kunt installeren, zorgt ervoor dat het HartslagNu platform op basis van verwerkte GPS-locatiegegevens zeer gericht burgerhulpverleners kan alarmeren die zich in de directe omgeving van het incident bevinden. 
 12. Zolang je bent ingelogd in de app wordt jouw GPS-locatie gemonitord. Ben je uitgelogd of verwijder je de app, dan stopt dit proces direct. Dit is ook het geval als je de app van de achtergrond verwijderd, dan mogen we jouw locatie namelijk niet meer bepalen.
 13. Enkel wanneer je bent ingelogd en de functionaliteit ‘beschikbaar’ hebt ingeschakeld, wordt jouw positie doorgegeven en zo nodig ‘overschreven’ voor gerichte HartslagNu alarmering. 
 14. We bewaren alleen de laatst bekende GPS-locatie van de locatiegegevens die automatisch worden verwerkt, zolang je ingelogd bent. Zodra je je afmeldt, stopt de monitoring automatisch en worden jouw gegevens nimmer bewaard.
 15. Tenzij daarvoor vooraf expliciet toestemming is verkregen, worden persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt dan ten behoeve van de in artikel 1 van deze voorwaarden omschreven activiteiten, het versturen van de nieuwsbrief, voor onze eigen interne onderzoeksdoeleinden, of om je anderszins te informeren. 
 16. In geval van een daadwerkelijke HartslagNu alarmering gebruiken wij jouw persoonsgegevens om nazorg en ondersteuning te bieden. Dit is afhankelijk van de mate waarin de HartslagNu alarmering in jouw geval heeft geleid tot inzet.
 17. Afmelden voor de nieuwsbrief kan via de link onderaan de nieuwsbrief. 
 18. De inloggegevens die worden verkregen bij registratie zijn persoonsgebonden. Het is belangrijk dat je ze zorgvuldig bewaart en niet deelt met of overdraagt aan derden.
 19. HartslagNu draagt de gegevens van burgerhulpverleners niet over aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van jou, anders dan wanneer dit nodig is om de activiteiten uit te voeren waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Artikel 5: Registratie als HartslagNu burgerhulpverlener en/of AED-beheerder

 1. Je kunt je via onze website www.hartslagnu.nl aanmelden en inschrijven, waarbij je deze algemene voorwaarden accepteert. 
 2. Om daadwerkelijk opgeroepen te kunnen worden, vereisen we van jou dat je een (nog) geldige opleiding hebt gevolgd. We accepteren onder meer de volgende type opleidingen:
 • Bedrijfshulpverlening (BHV) certificaat;
 • Reanimatie en AED-certificaat;
 • Eerste hulp bij Ongelukken (EHBO) certificaat
 • Levens Reddend Handelen (LRH)
 1. Je verstrekt te goeder trouw informatie bij jouw inschrijving als HartslagNu burgerhulpverlener of AED-beheerder en registreert niet willens en wetens onjuiste informatie over erkende diploma’s en certificaten die alleen worden verstrekt na scholing en bijbehorende examinering. 

Artikel 6: Alarmering en inzet HartslagNu burgerhulpverleners

 1. Je wordt enkel gealarmeerd per sms en/of app-alarmering als je verblijft in een (veiligheids)regio waar de betreffende meldkamer Ambulancezorg en HartslagNu een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten.
 2. Je wordt enkel gealarmeerd als je de HartslagNu app gebruikt en ‘beschikbaar’ bent in een andere regio, mits jij je op basis van jouw GPS-locatie bevindt in de buurt van een reanimatie- en AED-inzet.
 3. Als je wordt gealarmeerd geef je aan of je wel of niet naar het reanimatie-adres gaat en vervolgens, bij een positieve reactie, ga je zo snel mogelijk naar het reanimatie-adres om te ondersteunen.
 4. Als voldoende burgerhulpverleners op weg zijn, volgt een afmeldingsbericht voor de overige burgerhulpverleners die het bericht accepteren.
 5. Wanneer je je als burgerhulpverlener hebt aangemeld, kun je 24 uur per dag, 7 dagen per week gealarmeerd worden. Zijn er momenten waarop je niet gealarmeerd wenst te worden? Wijzig dan gemakkelijk in één handeling je status door de statusknop te verschuiven van ‘beschikbaarheid aan’ naar ‘beschikbaarheid uit’.
 6. Wanneer je je als AED-beheerder hebt aangemeld, kan jouw AED eveneens 24 uur per dag, 7 dagen per week gealarmeerd worden, afhankelijk van de beschikbaarheid die je bij de aanmelding opgeeft.
 7. Als de door jou aangemelde AED hangt/ligt op een niet-openbaar toegankelijke plek (in een auto/huis, etc.) kan deze wel worden gealarmeerd, maar enkel voor inzet door jou als AED-beheerder zelf. Andere burgerhulpverleners  kunnen enkel wanneer de AED openbaar toegankelijk is worden gealarmeerd om deze in te zetten.
 8. HartslagNu is een vrijwillig systeem. Je behoudt altijd zelf het recht om niet te reageren op de oproep. Wil of kun je geen hulp verlenen, dan ga je niet naar het reanimatie-adres. Ook kun je je op ieder gewenst moment weer uitschrijven. Je gegevens worden dan volledig verwijderd.
 9. Als burgerhulpverlener ben je zelf verantwoordelijk om te beoordelen of je in staat bent om te reageren op een oproep om hulp te verlenen. Uiteraard geldt, als voorbeeld/niet limitatief, dat je als burgerhulpverlener niet in staat bent om te reageren op een oproep als je onder invloed bent van verdovende middelen, middelen die het reactievermogen (kunnen) beïnvloeden, jouw psychische gesteldheid dit niet toelaat of bij andere omstandigheden met eenzelfde uitwerking.
 10. HartslagNu erkent geen enkele aansprakelijkheid c.q. verantwoordelijkheid inzake de in lid 9 genoemde beoordeling of je in staat bent om te reageren op een oproep of hulp te verlenen. 
 11. Wanneer je opgeroepen wordt en op weg bent naar het reanimatie-adres, houd je je altijd aan de geldende wet- en regelgeving. Met name de privacyregels (waaronder de privacy van geëvacueerde mensen of slachtoffers) en de verkeersregels dienen te allen tijde in acht te worden genomen. 
 12. Zorg ervoor dat je geen gevaarlijke situaties veroorzaakt voor anderen. 
 13. Zorg ervoor dat je jezelf niet in gevaarlijke situaties brengt.
 14. Uit oogpunt van veiligheid wordt sterk afgeraden dat je gebruik maakt van een auto. Het betreffende adres van de reanimatie- en AED-inzet is dusdanig dichtbij gesitueerd, dat te voet of per fiets de meest veilige en snelle manier van verplaatsen is.
 15. HartslagNu wil enkel hulpverleners inzetten als dit verantwoord is. Je wordt alleen gealarmeerd en ingezet als dit past bij je competenties en bij situaties die zijn beoordeeld als veilig. Dit kan, doordat de alarmeringsapplicatie van HartslagNu competentiegerichte alarmering toepast. 
 16. Er worden per reanimatie- en AED-inzet, indien mogelijk c.q. nodig en beschikbaar, meerdere burgerhulpverleners tegelijkertijd gealarmeerd.

Artikel 7: Kosten

HartslagNu vergoedt geen onkosten of reiskosten of enige andere door de burgerhulpverlener gemaakte kosten.

Artikel 8: Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, vrijwaring en verzekering

 1. HartslagNu is verantwoordelijk voor een goede werking van de techniek om de alarmering uit te voeren en de inzet van burgerhulpverleners te faciliteren.
 2. Als je je inzet als burgerhulpverlener moet je de nodige zorg en voorzichtigheid in acht nemen, niet onrechtmatig handelen en de zorg betrachten die een gemiddeld oplettend, voorzichtig en bekwaam hulpverlener in vergelijkbare omstandigheden zou hebben betracht. Deze zorg en voorzichtigheid moet je ook in acht nemen ten aanzien van privacygevoelige informatie over het slachtoffer, eventuele familie en/of andere betrokkenen die je mogelijk hoort of ziet tijdens je inzet. Dat is jouw verantwoordelijkheid.
 3. HartslagNu behoudt zich het recht voor jouw inschrijving beëindigen, als zij daartoe gegronde redenen ziet. Een dergelijk besluit kan HartslagNu nemen, wanneer je de bepalingen in artikel 6 lid 9 tot en met 14, alsmede lid 2 van dit artikel niet in acht neemt, of je op een andere manier misdraagt tijdens je inzet. Deze maatregel nemen we ook als je de professionele hulpdiensten hindert bij het uitvoeren van hun taak.
 4. Voordat we overgaan tot de in lid 3 genoemde maatregel zullen we eerst de procedure voor hoor en wederhoor toepassen, waarna we beoordelen of jouw inschrijving gehandhaafd kan worden, alvorens we je uitschrijven.
 5. Tijdens jouw inzet als burgerhulpverlener ben je altijd verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid als er door jou schade ontstaat op het reanimatie-adres, zoals nader omschreven in dit artikel onder lid 6 tot en met lid 8.
 6. Nederlandse gemeenten hebben een collectieve vrijwilligersverzekering die onder voorwaarden o.m. dekking biedt voor aansprakelijkheid van vrijwilligers (zoals burgerhulpverleners van HartslagNu ) die met werkzaamheden belangeloos een maatschappelijk belang dienen in de samenleving.
 7. HartslagNu heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor dekking van de risico’s van het handelen van vrijwilligers waardoor schade is ontstaan als direct gevolg van de reanimatie n.a.v. alarmering.
 8. De aansprakelijkheid van HartslagNu is altijd beperkt tot het bedrag dat HartslagNu van haar verzekeraar in het desbetreffende voorval krijgt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico van HartslagNu.
 9. In het geval de door HartslagNu ingeschakelde partnerorganisatie niet voldoet aan zijn plichten met betrekking tot de partnerovereenkomst, blijft de aansprakelijkheid van HartslagNu voor directe en indirecte schade geleden door de schade lijdende partij beperkt tot het bedrag dat HartslagNu op grond van de overeenkomsten met de partnerorganisatie kan verhalen en daadwerkelijk heeft verhaald op de partnerorganisatie, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld bij HartslagNu.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten die met HartslagNu worden gesloten en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van alle geschillen die uit dergelijke overeenkomsten voortvloeien is de rechter in het betreffende arrondissement bevoegd.

Artikel 10: Wijzigingen en deponering
Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd door HartslagNu en zullen gepubliceerd worden op de website. Mocht een wijziging in de algemene voorwaarden negatief effect hebben op jouw inzet als burgerhulpverlener, dan informeren wij je hier natuurlijk over. Wij raden aan om de algemene voorwaarden regelmatig te bestuderen op de website.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 12: Uitschrijving

Wanneer je jouw inschrijving wilt beëindigen, kun je inloggen in je eigen account en via ‘Bewerken profiel’ klikken op ‘Account verwijderen’. Je account wordt dan volledig verwijderd, inclusief alle data die rechtstreeks onderdeel uitmaken van jouw account.

Artikel 13: Vragen en opmerkingen

Heb je nog vragen, klachten of opmerkingen, dan kun je contact opnemen met HartslagNu via het contactformulier op onze website, waar je ook onze overige contactgegevens vindt.